متقاضیان عضویت می توانند مدارک ذیل را از طریق ایمیل برای انجمن (Organic.lorestan@gmail.com) ارسال نمایند.

مراحل عضویت در انجمن ارگانیک لرستان

الف- تکمیل مدارک مورد نیاز

 1- فرم تکمیل شده درخواست عضویت

2-  تمدید عضویت(اعضای محترمی که قبلا عضو بوده و متقاضی تمدید عضویت می باشند این فرم را تکمیل نمایند)

3- یک قطعه عکس4×3

4- کپی کارت ملی و شناسنامه

ب-  پرداخت حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت حقیقی در انجمن به شرح ذیل می باشد:

  

fn61_ozviat_02.jpg

 ج-  صدور کارت عضویت: واحد عضویت انجمن پس از دریافت مدارک، عضویت متقاضی را بررسی و تایید نموده و سپس کارت عضویت صادر و به آدرس او ارسال می نماید.

دریافت فرم عضویت
دریافت فرم تمدید عضویت