واحد آموزش اتاق خرم‌آباد برگزار می‌کند:

 

سمینار آموزشی:

«جذب، حفظ و رشد اعضای تشکل‌های اقتصادی»

و:

«تأمین مالی و ارائه خدمات در تشکل-های اقتصادی»

 

دریافت اطلاعات بیشتر

 

دریافت فرم ثبت‌نام