🔰 رویداد لذت چالش توسط کمیسیون فناوری ، اطلاعات ،ارتباطات و کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی لرستان برگزار می گردد.

📆 22 مهرماه 1400 – ساعت 14:30 الی 19 – سالن همایش های اتاق بازرگانی لرستان