بررسی احکام مالیاتی برنامه ششم توسعه اقتصاد کشور

دومین دستور کار کمیسیون بانک، بیمه و مالیات در سال 1395 بررسی احکام مالیاتی برنامه ششم توسعه اقتصاد کشور میباشد .کمیسیون مالیات مورخ 95/6/14 با دستور کار مذکور تشکیل جلسه داد و اعضاء کمیسیون نظرات کارشناسی و پیشنهادات لازم به منظور اصلاح یا تغییر مواد مورد بررسی را ارائه نمودند.در خاتمه مصوبات جلسه به نمایندگان مجلس شهرستان خرم آباد برای ارائه در صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.