دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

 

اطلاعات بیشتر در این خصوص را اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، و اینجا دریافت نمایید