اعضای مرکز داوری اتاق بازرگانی لرستان

محمدرضا چگنی (رییس مرکز داوری)
محمدرضا چگنی (رییس مرکز داوری)
محمود حسنوند
محمود حسنوند
محمد حدادی
محمد حدادی
فیروز احمدی
فیروز احمدی
محسن کاظمی
محسن کاظمی
محسن شاکرمی
محسن شاکرمی
فرشید صادقی نژاد
فرشید صادقی نژاد
حمید میرزاوند
حمید میرزاوند
مهدی هاشمی
مهدی هاشمی
نصرت اله رومانی
نصرت اله رومانی