???? در این جلسه که بصورت حضوری و مجازی دوم شهریورماه 1402 تشکیل شد، برنامه ریزی و تقسیم وظایف برگزاری همایش تحول سازمان ها در عصر دیجیتال توسط اعضای کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

#کمیسیون_it
#اتاق_بازرگانی_لرستان