? معرفی اعضا جدید کمیسیون و تعیین اولویت های کاری سال 98

? در #کمیته_بانک ،اعضای کمیسیون ایرادات وارده به بخشنامه های 505 و 525 با موضوع تراکنش های بانکی مشکوک را عنوان نمودند .

?در #کمیته_بیمه، اپلیکیشن آسا تامین که مبتنی بر کتاب «قانون تأمین اجتماعی» معرفی شد .

?در #کمیته_مالیات بخش نامه های مرتبط با بخشودگی مالیات سیل زدگان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

#کمیسیون_بانک_بیمه_مالیات

پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو نود و هشت