در کمیسیون صنایع اتاق انجام شد؛

بررسی طرح نجات واحدهای صنعتی


برای دریافت گزارش و صورتجلسه کلیک کنید

 

h9lu_img_5794.jpg

 

qy5s_img_5798.jpg

 

x409_img_5801.jpg

 

rrs1_img_5802.jpg

 

2l_img_5806.jpg

 

cyjb_img_5807.jpg

 

tk56_img_5808.jpg

 

487p_img_5809.jpg