قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 

صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق خرم‌آباد