روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰

دستور کار  جلسه : تعیین سمت های اعضای هیئت مدیره

در این جلسه آقای امیر امری به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی ارجمندی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی خجسته به عنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند.