اعضاء کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

دیوید یدقاررئیس کمیسیون
آرش راشدی
سعید محمودی
سعید باجلان
یاسر رحمتی
عبدالمجید موسوی
علی سیفی
نسیم یزدانیان
علی علم
زهرا طهماسبی
فاطمه یاراحمدیدبیر کمیسیون