اعزام هیات تجاری و اقتصادی  به سرپرستی ریاست اتاق ایران به کشور چین