اطلاع رسانی اعزام هیات تجاری-اقتصادی اتاق کرج به اتاقهای بازرگانی لهستان، استونی و آلمان

 

دریافت اطلاعات بیشتر