پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 1395 انجام شده توسط مرکز آمار و معاونت اقتصادی اتاق ایران

 

 

گزارش محیط کسب و کار ایران در پاییز 95