اطلاعیه مهم اتاق بازرگانی ، صنایع،معادن و کشاورزی ایران در خصوص سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و عضویت