اساسنامه 

کانون زنان بازرگان استان لرستان

 

 

فصل اول کلیات 

 

ماده 1. هویت :

کانون زنان بازرگان استان لرستان که در این اساسنامه اختصاراً کانون استانی نامیده میشود در اجرای بند “ک” ماده “5” قانون تشکیل اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/2/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و  با موافقت اتاق هر استان و اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی مستقل استقلال ملی میباشد و به صورت صنفی؛ غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می نماید.

ماده 2. موضوع فعالیت :

ساماندهی و توانمند سازی بانوان در استان متبوع برای ورود به عرصه فعالیتهای تجاری، تولیدی و خدماتی، ایجاد بهبود فضای کسب و کار بانوان – توسعه و ارتقای کارآفرینی در حوزه بانوان و پیگیری جهت رفع موانع موجود، حمایت و تشویق بانوان در امور اقتصادی و هم سو کردن فعالیت ایشان در راستای توسعه اقتصادی کشور، تشویق و فراهم ساختن زمینه های فعالیت بانوان در عرصه تولید و تجارت کشور، فراهم آمدن زمینه حمایتهای علمی تخصصی مشاوره ای و حقوقی از زنان تولید کننده و بازرگان و پشتیبانی از تجاری سازی فعالیتهای نوآورانه زنان (اختراعات، ابتکارات در ابداعات و پژو هش­ها)

ماده 3. تابعیت :

تابعیت کانون استانی ایرانی است.

ماده 4. اقامتگاه :

اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی کانون استانی در اتاق  بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هر استان می باشد.

تبصره : تعیین اقامتگاه قانونی کانون استانی به عهده هیات مدیره می باشد و در صورت هر گونه تغییر اقامتگاه توسط هیات مدیره مراتب از طریق اتاق استان در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار منتخب آگهی به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده 5. حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت کانون استانی محدوده جغرافیایی استان متبوع می باشد .کانون استانی می تواند پس از تصویب هیات مدیره در شهرستانهای متبوع عندالزوم نمایندگی دایر نماید.

ماده 6. مدت :

مدت فعالیت کانون استانی از تاریخ ثبت نامحدود است.

فصل دوم وظائف و اختیارات

ماده 7.  وظایف و اختیارات کانون استانی عبارتند از :

 1. شناسایی، جذب و تشویق بانوان صاحب ایده و علاقمندان به تجارت و سرمایه گذاری در استان.
 2. تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسایی زنان کارآفرین، مخترع، مبتکر و فعال در عرصه اقتصاد و تجارت در استان.
 3. ارائه مشاوره های لازم به زنان استان در زمینه های اقتصاد و تجارت و تلاش و برنامه ریزی در جهت ارتقای فرهنگ کسب و کار.
 4. ایجاد ارتباط با تشکل ها، کانون و انجمن های زنان در استان.
 5. اطلاع رسانی سمینارها، نمایشگاهها و جشنواره ها و سایر برنامه های مرتبط به اعضاء و مشارکت در آنها.
 6. برگزاری همایش ها، دوره ها و کارگاههای آموزشی.
 7. معرفی فعالیت های کانون استان به سازمان های استان.
 8. ارتباط مستمر و همکاری با رسانه های استان.
 9. تعامل، هم فکری و همکاری با دانشگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی.
 10. تلاش حداکثری جهت جذب و عضویت کلیه زنان تولید کننده و بازرگان استان در کانون.
 11. انتشار کتب، بروشور و مجلات و غیره در راستای اهداف کانون.
 12. حمایت از حقوق منافع مشترک اعضاء.
 13. ایجاد ارتباط با بانکها و مؤسسات پولی و مالی داخلی و خارجی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران و فراهم سازی زمینه اخذ تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی اعضاء.
 14. پیگیری مشکلات بانوان فعال در عرصه های اقتصادی، بازرگانی و تجارت و انجام مطالعه و پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای اجرایی و ارائه آن به دستگاههای ذیربط و پیگیری آن.
 15. کانون استان موظف است در خصوص کلان و ملی با کانون زنان بازرگان ایران هماهنگ باشد.
 16. کانون استان گزارش فعالیت و عملکرد خود را به صورت موردی و فصلی و سالانه به کانون زنان بازرگان ایران ارسال می نماید.

فصل سوم- عضویت و شرایط عضویت

ماده 8 . عضویت و شرایط آن:

کلیه بانوان تولید کننده و بازرگان و بنگاههای تولیدی و تجاری استان که مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره آنها زن می باشند می توانند به عضویت کانون استان درآیند.

ماده 9. انواع عضویت عبارتست از:

الف- اصلی: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیماً مشغول فعالیت در امور اقتصادی اعم از بازرگانی ،صنعت،معدن،کشاورزی و حوزه های دیگر می باشند.

ب-وابسته: بانوان مدیر شاغل درشرکتهای تجاری می توانند به عضویت وابسته کانون استانها درآیند.

ج-افتخاری: پیشکسوتان ،پژوهشگران و محققان ،اساتید و دانشجویان و چهره های ماندگار زن و اشخاصی که دارای خدمات برجسته ای می باشند می توانند به عضویت افتخاری درآیند.

تبصره 1- عضویت اعضای وابسته و افتخاری با تصویب هیات مدیره می باشد.ضمناٌ حضور اعضای وابسته و افتخاری در جلسات کانون استانی بدون حق رای خواهد بود.

تبصره 2- حق عضویت اعضای وابسته نصف اعضای اصلی است  و اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

ماده 10.شرایط پذیرش عضویت:

الف: تابعیت ایرانی.

ب:متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج: داشتن کارت معتبر بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان

د: پروانه (مجوز) فعالیت از مراجع ذیصلاح برای سایر بنگاه های تجاری

ه: پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه 

ماده11-کلیه اعضاء کانون استانی موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و مقید به همکاری با هیات مدیره جهت دستیابی به اهداف کانون می باشند.

فصل چهارم-ارکان

ماده 12-ارکان اصلی کانون استانی عبارتند از:

-مجمع عمومی .

-هیات مدیره .

-بازرس .

 

ماده 13- مجمع عمومی .

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری کانون استانی و متشکل از نمایندگان رسمی یا اشخاص حقوقی آنان می باشد.

13-1-زمان تشکیل مجمع عمومی حداقل 15 روز و حداکثر40 روز قبل از برگزاری با اتاق استان،امور تشکلهای اتاق ایران و کانون زنان بازرگان ایران هماهنگ می شود و متن آگهی برگزاری مجمع با یک بار درج آگهی در روزنامه محلی کثیرالانتشار کانون استانی و با اعلام دستور جلسه،روز،ساعت و محل برگزار می گردد.ضمناً دعوت نامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در روزنامه منتخب،مقام دعوت کننده می بایست از طریق اتاق استان نسبت به قراردادن آگهی دعوت در وب گاه رسمی اتاق ایران و استان اقدام نماید.

13-2-نماینده هر عضو حقوقی در کانون استانی برای شرکت در مجمع عمومی و مشارکت در تصمیم گیری ها بایستی یکنفر زن و صرفاً عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت متبوع به موجب آخرین روزنامه رسمی شرکت باشد.نمایندگان عضو حقوقی و اعضاء حقیقی مکلفند شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت نموده و اجازه توکیل این حق به غیر را ندارند.

13-3-جلسه مجمع عمومی عادی با حضور حداکثریت قاطع اعضاء (نصف بعلاوه یک)رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق آراء حاضرین(نصف بعلاوه یک) معتبر می باشد.

13-4-اخذ رای در مجامع عمومی کانون استانی به صورت کتبی و مخفی می باشد.

13-5- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیات رییسه مجمع مرکب از یک رییس،یک منشی و دو ناظر اخذ رای بعمل خواهد آمد.سپس هیات رییسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد.

13-6-منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیات رییسه جلسه و نماینده اتاق ایران می رساند همچنین وظایف ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع بر عهده هیات رییسه می باشد.

13-7-مصوبات مجمع درچهارچوب اساسنامه کانون و مقررات ذیربط برای کلیه اعضاء لازم الاجراء می باشد.

13-8-حضور نماینده اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر الزامی است و بدون حق رای اظهارنظر خواهند نمود.

13-9-کانون استانی موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی(عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان و ایران و کانون زنان بازرگان ایران ارسال نماید.

ماده 14-مجامع عمومی بر دونوعند:

-مجمع عمومی عادی .

-مجمع عمومی فوق العاده .

ماده 15- مجمع عمومی عادی کانون استانی یک نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) طبق ماده 13 تشکیل می گردد.تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 16- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی فوق العاده بشرح زیر است:

16-1-استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیات مدیره.

16-2-استماع گزارش بازرس.

16-3-تصویب گزارش عملکرد اجرایی ،مالی و ترازنامه سالیانه کانون استانی.

16-4-استماع گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید.

16-5-تصویب مبلغ حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی .

16-6-انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره .

16-7- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل .

16-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

تبصره: چنانچه عملکرد اجرایی و یا مالی هیات مدیره تصویب نگردد به منزله عزل دسته جمعی هیات مدیره تلقی می شود .در این صورت بازرس موظف است بلافاصله با رعایت تشریفات قانونی نسبت به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور تجدید انتخاب هیات مدیره وفق ماده 13 اقدام نماید.

ماده17-هیات مدیره می بایست حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت ماموریت اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده13 بنماید.در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید ،هیات مدیره قبلی دارای مسوولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره ،بازرس و یا اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده 18-مجامع عمومی درمواقع ضروری به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده19- در صورت به حدنصاب نرسیدن مجمع ،نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد.جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

ماده20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف: تغییر و اصلاح اساسنامه کانون استانی پس از کسب موافقت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران.

ب:انحلال کانون استانی و تعیین هیات تسویه..

ج: سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 21- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضای کانون استانی رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دوسوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده22- در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده ،نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد.نوبت دوم مجمع با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای اصلی کانون استانی رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با دوسوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت دوم ،نوبت سوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد.نوبت سوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آراء مثبت دوسوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده23- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق اعلاده توسط بازرس مراتب به هیات مدیره کتباً اعلام و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول درخواست کتبی بازرس،وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف ،بازرس می تواند راساً با رعایت ماده 13 اساسنامه اقدام نماید. 

ماده24- با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده ،هیات مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی ،اعضاء را جهت تشکیل طبق ماده 13 اساسنامه دعوت نماید.در صورت استنکاف هیات مدیره ،درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را کتباً از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر15 روز طبق ماده 13 اساسنامه از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند ،بنابردرخواست کتبی اعضاء، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران می بایست ظرف مدت حداکثر 20 روز نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 25- در صورت استعفا از عضویت ،اخراج و یا انحلال عضوی که نماینده آن در کانون استانی دارای سمتی است ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 26- چنانچه نماینده عضو کانون استانی پس از انتخاب در ارکان ،به هر دلیلی از تشکل یا شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام ،به خود ی خود از سمتی که در کانون استانی دارد معزول و هیچگونه سمتی در کانون استانی نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ،برابر مقررات انتخاب بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیات مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان کانون استانی انتخاب شده است ،بایستی چنانچه نماینده اش به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خارج شود ،مراتب را به صورت کتبی به کانون استانی اعلام کند.

ماده 27-هیات مدیره

کانون استانی بوسیله هیات مدیره 7 نفره ای متشکل از 5 نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی از بین اعضای اصلی (با رای کتبی و مخفی)برای مدت دو سال انتخاب می شوند،اداره خواهد شد. انتخاب هریک از اعضای هیات مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده28- شرایط عضویت در هیات مدیره:

الف: ارائه معرفی نامه کتبی از مقامات صلاحیتدار شرکت(برای اشخاص حقوقی)

ب: حداقل سن 30 سال

ج: داشتن دو سال سابقه مفیدکارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق استان متبوع 

ماده 29- داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است از 15 روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به کانون استانی و اتاق استان تسلیم نماید.

تبصره: بررسی واجدشرایط بودن داوطلبان عضویت در هیات مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط اتاق استان و پس از آن بوسیله هیات مدیره های منتخب صورت میگیرد.

هیات مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت 5 روز از دریافت درخواست به اطلاع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یادشده تا مدت یکهفته  به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران ،بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر امورتشکلهای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران لازم الاجرا می باشد.

ماده30- زایل شدن موردی از بند های ماده 28 برای هریک از اعضاء هیات مدیره در طول دوره ماموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده31- در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف بعلاوه یک اعضای هیئت مدیره انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.

ماده 32-درصورت استعفا و فوت و یا عزل هریک از اعضاء هیات مدیره ،عضو علی البدلی که بیشترین رای را داراست ،برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و درصورتیکه اعضاءعلی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

ماده33- هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یکهفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را بعنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رییس هیات مدیره انتخاب خواهد نمود.

ماده 34-مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود .متصدیان هریک از سمت ها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند. 

ماده 35- هیات مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رییس یا نواب رییس تشکیل جلسه خواهد داد .جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی کانون استانی یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.

تبصره1- غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیات مدیره خواهد بود.

تبصره 2-تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت ،حداقل با دوسوم اعضاء هیات مدیره می باشد.

ماده 36- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت نسبی (نصف بعلاوه یک) اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.

ماده 37-اداره جلسات هیات مدیره با رییس اکنون استانی و در صورت غیبت او با نواب رییس است.

ماده 38- مصوبات هیات مدیره با رای اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین در جلسه (غیر از مفاد تبصره 2ماده37)معتبر خواهد بود. 

ماده39- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

ماده40-شرکت اعضاء علی البدل هیات مدیره ،بازرس درجلسات هیات مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند داشت.

ماده 41-هیات مدیره می بایست از خارج از هیئت مدیره ،یک نفر شخص حقیقی را بصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.

تبصره-دبیرحق شرکت در جلسات هیئت مدیر را بدون حق رایدارد.

ماده42-وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیات مدیره:

هیات مدیره نماینده قانونی کانون استانی است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور کانون استانی برخوردار است.اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

42-1-افتتاح انواع حساب های بانکی بنام کانون استانی در بانکهای مجاور و واریز کلیه وجوهات کانون استانی و پرداخت هزینه ها از حساب ها.

42-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری.

42-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

42-4-عقدهرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام  و حساب کانون استانی.

42-5- استخدام و عزل و نصب دبیر کانون استانی و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها.

42-6-اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ،مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری.

42-7- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره کانون استانی و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

42-8-تعیین و اعزام نماینده به شوراها ،کمسیون ها ،کمیته ها ،هیات ها و مراجع داخلی و خارجی.

42-9- تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور کانون استانی در چارچوب اساسنامه.

42-10-تدوین برنامه و بودجه کانون استانی جهت ارایه به مجمع عمومی.

42-11- تهیه صورت دارایی و دیون کانون استانی ،تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد های سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.

42-12- ارسال گزارشهای موردی، فصلی و سالانه از عملکرد کانون استانی به اتاق استان.

42-13- تعیین و تصویب حقوق،مزایا و پاداش مدیران،مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر.

42-14-تدوین سیاستها و خط مشی های کلان کانون استانی جهت ارایه به مجمع عمومی .

42-15-تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های کانون استانی.

42-16-همکاری با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق استان به منظور ایجاد هم افزایی ،افزایش بهره وری ،جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

42-17- هیات مدیره موظف است 20 روز قبل از برگزاری مجماع عمومی گزارشات مالی و اجرایی کانون استانی جهت ارایه به مجمع عمومی را در اختیار بازرس و اتاق استان و کانون زنان بازرگان ایران قراردهد.

تبصره- هیات مدیره می تواند مفاد مندرج در بند 42-2 را باتعیین حدودو اختیارات و نوع اسناد و اوراق و مکاتبات به دبیر تفویض نماید. 

ماده43-اختیارات دبیر را هیات مدیره تعیین می کند.اهم وظایف به شرح زیر می باشد:

43-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت) کانون استانی و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب.

43-2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه کانون استانی و ارائه آن به هیات مدیره

43-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریززی و اجرایی کانون استانی و ارائه آن به هیات مدیره جهت  بررسی و تصویب .

43-4- دبیر بایستی دفاتر،اسناد،صورتجلسات مالی ،وصولی ها و پرداختهای کانون استانی را کنترل نموده و برفرایند ثبت ،ضبط ،نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی کانون استانی در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

43-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف  قانونی کانون استانی .

43-6-انتخاب دبیران کمسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب.

43-7-ارائه گزارش عملکرد کانون استانی به هیات مدیره.

ماده44- بازرس

یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از بین اعضاء و یا موسسات مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و  انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده45- وظایف بازرس

45-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه،مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

45-2- بازرس ،ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی کانون استانی را بررسی نموده  و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

45-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

45-4- بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده نظارت نماید.

45-5- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه کانون استانی تحویل نماید.

ماده 46-کمیته ها و مشاوران

کانون استانی به منظور پیشیرد اهداف و ایفاد مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکتها و سازمانهای عضو و اعضاء حقیقی کانون استانی تشکیل دهد.نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه و تصویب می گردد.ضمناً کانون استانی می تواند به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود از خدمات مشاوران در حوزه ها و تخصص های مختلف استفاده نماید.

 

 

فصل پنجم-منابع مالی:

ماده 47- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در کانون استانی موظف به پرداخت مبلغ حق عضویت به حساب کانون استانی و تسلیم قبض آن به دبیرخانه کانون استان می باشند.

ماده 48- کانون استانی می تواند از هدایا،عطایا،وقف،قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه  ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتها ،سازمانها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 49- نحوه توزیع منابع مالی( بودجه تشکل های استانی و تشکل های ملی) بین تشکل استانی و کانون زنان بازرگان ایران طی آیین نامه ای که با مشارکت تشکل های استانی تنظیم و به تصویب مجمع عمومی کانون زنان بازرگان ایران می رسد, خواهد بود.

ماده 50-کانون استانی می تواند از طریق برگزاری نمایشگاه ها،همایش ها و اجلاس ها ،دوره ها و کارگاه های آموزشی انجام حکمیت، ایجاد وب سایت و پرتال اطلاع رسانی ،انتشار کتب ،نشریات و لوح فشرده (CD یا دیسکت و…) تخصصی و نیز ارایه سایر خدمات تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت کانون به اعضاء و غیر اعضاء کسب درآمد نماید.

فصل ششم- انحلال و تصفیه:

ماده 51- کانون استانی به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا برطبق رای نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود.

ماده52- چنانچه انحلال کانون استانی از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشذ مجمع هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضاءی حقوقی انتخاب می نماید.انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون استانی در مقام هیات تصفیه بلامانع است.چنانچه انحلال کانون استانی از سوی محاکم قضایی اعلام شود محاکم هیات تصفیه را تعیین خواهد نمود. 

ماده53- پس از اعلام انحلال کانون استانی و تعیین اعضاء هیات تصفیه ،مدیران سابق کانون استانی مکلف می باشند تمامی اوراق ، اسناد،دفاتر ،اموال و اثاثیه کانون استانی را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده54- هیات تصفیه با نظارت اتاق استان وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن نموده و پس از تسویه ،کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار خواهد گرفت.

ماده55- وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود ،مطالبات و دیون کانون و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود. 

 

 

فصل هفتم- موارد متفرقه:

ماده 56- حکمیت

کانون استانی می توانددر امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امرحکمیت نماید. در این صورت هیات مدیره از بین خود و نیز اعضای کانون (نمایندگان اشخاص حقوقی و اعضای حقیقی) ،فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت ، آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم حصول نتیجه مبنی بر اختلاف پرونده اختلاف به مرکزداوری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران جهت رسیدگی و صدور رای قطعی و لازم الاجراء می گردد.

ماده 57- در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ،این امر توسط امور تشکلهای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران صورت می گیرد و نظر اتاق ایران قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 58- این اساسنامه در 7 فصل و 57 ماده و 15 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی موسسین مورخ 27/7/94 رسیده است.