اساسنامه

 

فصل اول کلیات

ماده 1-  اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور  فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارافرینان جوان استان، در پیوند با ایجاد فضای مساعد کارافرینی برای جوانان، شبکه سازی کسب و کارها و انجام کارهای مشترک، آموزش و مهارت آفرینی در زمینه مدیریت و کارافرینی و انجام مسئولیتهای اجتماعی انجمن جوانان کارافرین استان لرستان به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده 2- نام:

” انجمن جوانان کارافرین استان لرستان ”

ماده 3- هویت:

انجمن جوانان کارافرین استان لرستان ”  که در این اساسنامه اختصاراً “انجمن جوانان” نامیده می شود، در اجرای بند (ک ) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  و  با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “انجمن جوانان” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی” انجمن جوانان ” در مرکز استان می باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی” انجمن جوانان ” از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “ انجمن جوانان” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت ” انجمن جوانان” سراسر استان  است. ” انجمن جوانان” می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهرستانها نمایندگی دایر کند.

تبصره : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت ” انجمن جوانان” از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

 

فصل دوم – وظائف و اختیارات

ماده 8- وظایف و اختیارات ” انجمن جوانان ” عبارتند از:

 

8-1- شناسایی موانع و مشکلات کارافرینی (به ویژه در رابطه با جوانان) در استان و تلاش برای رفع آنها

8-2- افزایش همکاری و کارهای مشترک در میان جوانان کارافرین و شبکه سازی کسب و کار در استان و با سایر استانها؛

8-3- افزایش مهارتهای کارافرینی و مدیریتی در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارب و سایر روشهای ممکن؛

8-4- افزایش دانش و توانمندی جوانان در زمینه مدیریت تشکلها و سازمانهای غیر انتفاعی؛

8-5- آشناسازی کارافرینان جوان با مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی (CSR) و اهداف توسعه پایدار و سازماندهی و اجرای کارهای مشترک در این زمینه؛

8-6- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت ” انجمن جوانان ” در داخل و خارج کشور؛

8-7- برگزاری رویدادهای استارت آپی و تلاش در جهت دیده شدن خلاقیتها و نوآوریهای جوانان و ایجاد پیوند بین صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند

8-8-  تلاش برای شکل گیری نهادهای لازم در بخش خصوصی برای مهارت افزایی، مشاوره، حمایت و تأمین سرمایه برای شرکتهای نوپای دانش بنیان در استان؛

8-9- – ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “انجمن جوانان” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه ؛.

8-10- همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در زمینه های مرتبط با مأموریت انجمن جوانان و یا زمینه های ارجاعی از سوی اتاق استان؛

8-11- همکاری با نهادهای کارافرینی جوانان در داخل و خارج از کشور و برگزاری و مشارکت در رویدادهای مربوطه؛

8-12- برگزاری دوره های آموزشی  مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها؛

8-13- سازماندهی حضور و بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور آشنایی کارافرینان جوان با فناوریهای پیشرفته و دستاوردهای کارافرینان در سایر استانها/کشورها

8-14- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن جوانان ؛

 

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده 9 ـ عضویت و شرایط آن :

کلیه فعالین اقتصادی استان با داشتن سن حداکثر 39 سال تمام میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن جوانان درآیند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت عضویت  معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان/شهرستان برای اعضای اتاق یا دارا بودن روزنامه تأسیس از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری مبنی بر ثبت شرکت تجاری در استان و گواهی دانش بنیان بودن از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای شرکتهای دانش بنیان

ج –  پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

د ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

تبصره 1 : در خصوص اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره باید شرط سنی حداکثر 39 سال را حائز باشد. بدیهی است صرفاٌ این فرد به عنوان نماینده شخص حقوقی در انجمن جوانان مورد پذیرش خواهد بود.

 تبصره 2 : شرکتهای استارت آپ، با رعایت بندهای الف، ج و د این ماده، می توانند با  اخذ تأییدیه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به عضویت اتاق جوانان درآیند.

تبصره 3 :در صورتیکه هر یک از اعضاء بنا به دلایلی که ذیلاً احصاء میشود شرایط عضویت را از دست بدهد ، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد .

بند 1 – از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ( 9 ) این اساسنامه من جمله شرط سنی

بند 2 – انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن جوانان .

بند 3 – محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره 4 پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود .

ماده 10 ـ حقوق و وظایف اعضاء :

کلیه اعضای اتاق جوانان موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  ” انجمن جوانان ” می باشند.

تبصره 1- زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرائط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به اتاق جوانان را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3 ـ آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “انجمن جوانان” را نخواهند داشت.

 

فصل چهارم –  ارکان

ماده 11- ارکان “ اتاق جوانان” عبارتند از:

  • مجمع عمومی؛
  • هیات مدیره؛
  • بازرس.

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای “انجمن جوانان” میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب اتاق جوانان و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مربوطه نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق مزبور هماهنگی نماید.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در “انجمن جوانان” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه که حداکثر 39 سال سن داشته باشد، باشد و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اعضای حقیقی نیز می باید اصالتاٌ در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

12-3- اخذ رای در مجامع عمومی “انجمن جوانان” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد  و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

12-4- نماینده اتاق استان رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “انجمن جوانان” برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7- حضور نماینده اتاق استان در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

12-8- دبیرخانه “انجمن جوانان” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق استان ارسال نماید.

 

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

  • مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،
  • مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 12-1 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

15-1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرس و حسابرس؛

15-3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “انجمن جوانان”؛

15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

15-6- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل بازرس و حسابرس اصلی یا علی البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره1: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

ماده16- هیئت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12-1 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 17- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12-1 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 18- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

 

ماده 19- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “انجمن جوانان”؛

ب- انحلال “انجمن جوانان” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه با هماهنگی و اطلاع به اتاق ایران

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 20- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضای اصلی “انجمن جوانان” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 21- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 22- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 23 ـ با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 12-1 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 24- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “انجمن جوانان” دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 25- چنانچه نماینده عضو حقوقی “انجمن جوانان” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد یا سن وی از 40 سال تجاوز نماید، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در “انجمن جوانان” دارد معزول و هیچگونه سمتی در” انجمن جوانان”  نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض می گردد.

تبصره: هیات مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان “انجمن جوانان” انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هردلیلی، ازعضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به “انجمن جوانان” اعلام کند.

ماده 26- هیأت مدیره:

26-1- هیأت مدیره “انجمن جوانان” مرکب است از 5نفر عضو اصلی و( 2 ) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای دارای کارت عضویت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره 1: حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره باید از میان بانوان عضو اتاق جوانان انتخاب شود. در صورت نبود نامزد به میزان کافی از میان بانوان، با تأیید هیأت رئیسه مجمع، امکان انتخاب از میان آقایان وجود دارد.

تبصره 2: نامزدهای عضویت در هیأت مدیره انجمن جوانان در زمان انتخابات باید حداکثر 38 سال سن داشته باشند.

 

26-2- بعد از اختتام دوره ماموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت  مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای  هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

 

ماده27- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل
می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و دو نفر را بعنوان  نائب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه­دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره : هر شخص صرفاً برای دو دوره می تواند به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب شود.

ماده 28- مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیأت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمتها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 29- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی “انجمن جوانان” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده30- درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 31- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده 32- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 33- تصمیمات هیأت مدیره با رای اکثریت نسبی اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 34- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

ماده 35- هیأت مدیره می تواند یک نفر شخص حقیقی را ازخارج ازاعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا پنج جلسه غیبت غیر متوالی غیر موجه در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله عزل از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن به عهده هیأت مدیره و با رأی اکثریت مطلق ایشان است.

تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.  

ماده 36-  برای انجام امور اداری و اجرایی “انجمن جوانان” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس      می گردد.

 

ماده 37- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “انجمن جوانان” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” انجمن جوانان” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

37-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “انجمن جوانان” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “انجمن جوانان” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

37-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

37-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

37-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب “انجمن جوانان”؛

37-5- استخدام و عزل ونصب دبیر “انجمن جوانان” وتعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

37-6- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مربوط به داوری؛

37-7- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “انجمن جوانان” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

37-8- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

37-9- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور” انجمن جوانان”درچارچوب اساسنامه؛

37-10- تدوین برنامه و بودجه “انجمن جوانان” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-11- تهیه صورت دارائی و دیون “انجمن جوانان”، تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-12- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “انجمن جوانان” به اتاق استان و اتاق ایران؛

37-13- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

37-14- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “انجمن جوانان” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-15- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ اتاق جوانان”؛

37-16- همکاری با اتاق بازرگانی استان و سایر تشکلهای اقتصادی استان به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 38- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

38-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “انجمن جوانان” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38- 2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه” انجمن اتاق جوانان” و ارائه آن به هیات مدیره؛

38-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “انجمن جوانان” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها وپرداختهای “انجمن جوانان” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “انجمن جوانان”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

38-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “انجمن جوانان”؛

38-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-7- ارائه گزارش عملکرد “انجمن جوانان” به هیات مدیره؛

38-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن جوانان.

ماده 39- بازرس:

39-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “انجمن جوانان”  می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند. اگر بودجه اتاق جوانان از دو میلیارد ریال تجاوز نماید، بازرس باید از میان مؤسسات حسابرسی معتبر عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شود.

39-2- درصورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 40- وظایف بازرس:

40-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

40-2- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “انجمن جوانان” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

40-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

40-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه “انجمن جوانان” تحویل دهد.

 

فصل پنجم – منابع مالی

ماده 41- منابع مالی انجمن جوانان عبارتند از :

  • 1 – ورودیه عضویت ،

41 – 2 – حق عضویت سالانه ؛

41 – 3 –  هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، اتاقها، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

41 – 4 – وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا از قبیل آموزش، برگزاری نمایشگاهها و غیره؛

ماده 42 – داوطلبین عضویت در” انجمن جوانان” باید مبلغ ورودیه رابه حساب ” انجمن جوانان” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 43 – هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “انجمن جوانان” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 44 – مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده 45 –  “انجمن جوانان” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه  ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 46 – هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن هزینه های “انجمن جوانان” را تأمین کند.

فصل ششم– انحلال و تصفیه

ماده 47- “انجمن جوانان” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 48- چنانچه انحلال “انجمن جوانان” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “انجمن جوانان” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه، با هماهنگی و کسب نظر از اتاق ایران بلامانع است.

ماده 49- پس ازاعلام انحلال “انجمن جوانان” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه با هماهنگی اتاق ایران، مدیران سابق “انجمن جوانان” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن جوانان” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 50- هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 51- وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “انجمن جوانان” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم –  موارد متفرقه

ماده 52 -“ انجمن جوانان” بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء “اتاق جوانان” و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط  هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 53- “انجمن جوانان” نمی تواند هیچگونه موضع گیری یا دخالت رسمی یا غیرعلنی در انتخابات سیاسی استان یا کشور و همچنین انتخابات اتاقهای استان (بازرگانی، تعاون و اصناف) داشته باشد. تخلف از این ماده تخلف انضباطی محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون انضباطی اتاق ایران خواهد بود.

ماده 54- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت  می پذیرد و نظر اتاق ایران در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 55 – رعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان اتاق جوانان لازم الاجرا می باشد.

ماده 56- این اساسنامه در 7  فصل و  56  ماده و  17 تبصره در تاریخ 8/9/96 به تصویب مجمع عمومی مؤسسین ” انجمن جوانان کارافرین استان لرستان “ رسیده است.