ارکان اصلی کانون زنان استان لرستان
  • مجمع عمومی

  • هیئت مدیره

  • بازرس

اعضای هیئت مدیره استان لرستان
سمیه مهراب نیارییس انجمن
آنوشکا حداد اشرفینایب رییس اول
آتوسا آسیابانینایب رییس دوم
سیده سارا قاسمی موسویخزانه دار
مونا جهانگیرمنشی
پیوندهای مرتبط
معرفی و اهداف کانون زنان بازرگان لرستان
سایت کانون زنان بازرگان استان لرستان
اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران
شرایط پذیرش عضویت
ارتباط با ما