ارکان اصلی کانون زنان استان لرستان
  • مجمع عمومی

  • هیئت مدیره

  • بازرس

اعضای هیئت مدیره استان لرستان
سمیه مهراب نیارییس انجمن
آنوشکا حداد اشرفینایب رییس اول
آتوسا آسیابانینایب رییس دوم
سیده سارا قاسمی موسویخزانه دار
مونا جهانگیرمنشی
پیوندهای مرتبط
اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران
شرایط پذیرش عضویت
ارتباط با ما