ارسال فهرست به روز تولیدات و خدمات داخلی استان و عدم امکان تهیه تولیدات خارجی در فهرست موجود- طبق ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

 

دریافت اطلاعات تکمیلی