آگهی عضویت در هیئت موسس شورای مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی