به اطلاع می رساند در اجرای موافقت اصولی شماره 9525/14/ص مورخ 18/10/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی مؤسسین انجمن سیب زمینی استان لرستان ساعت10صبح روز شنبه مورخ 8/11/1401در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار می شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالان دارای مجوز فعالیت در زمینه تولید، فرآوری و صادرات سیب زمینی دعوت بعمل می آید که از تاریخ 24/10/1401 تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 6/11/1401 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور و مشارکت در مجمع یاد شده به امور تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان واقع در میدان دانشجو، بالاتر از هلال احمر مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1) بررسی و تصویب اساسنامه

2) تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه

3) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

4) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

5) سایر موارد

شرایط عضویت:

الف) دارا بودن تابعیت ایرانی

ب) داشتن حسن شهرت

پ) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ت) داشتن کارت بازرگانی و یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

ث) دارا بودن مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی لرستان