يكشنبه 26 آذر 1396    17 Dec 2017 English

اساسنامه انجمن ارگانیک ایران

 

(( اساسنامه انجمن ارگانيك ايران ))

 

مقدمه :

با توجه به تقاضاي روزافزون جهاني براي مصرف محصولات كشاورزي ارگانيك و لزوم بهره برداري هرچه بيشتر از ظرفيت هاي كشاورزي كشور در راستاي توسعه پايدار كشاورزي و افزايش صادرات و كمك به تامين سلامت  مصرف كنندگان محصولات توليدي كشاورزي و ترويج توليد و فرآوري و حمل و نقل محصولات منطبق با استاندارد و  ساز و كارهاي كشورهاي جهان و سازمان هاي بين المللي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO)  انجمن ارگانيك ايران به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه  هماهنگي در فرآيند توليد ، فرآوري ، بازرگاني ، بازاريابي، بازرسي و صدور گواهي محصولات اعم زراعي ، باغي ، ‌دامي ، آبزي پروري و ... و  صنايع غذايي و صنايع مرتبط و توليدكنندگان محصولات ارگانيک(بيولوژيک) به استناد بند ( ك ) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران مصوب 15/12/1369  و اصلاحيه 15/09/1373  تشكيل مي شود .

اعضاي هيئت مؤسس انجمن : آقاي سيد رضا نوراني - آقاي دكتر مهدي غضنفري– آقاي مهندس همايون دارابي - آقاي مهندس يوسفي– خانم مهندس سهيلا جلودارزاده – آقاي مهندس طهماسبي– آقاي احمد مرادي- آقاي دكتر قره ياضي - آقاي دكتر عمراني– آقاي يوسف عباسيان– آقاي محسن احمد مخبري – آقاي مختار مهدي زاده – آقاي صدرالدين نياوراني

 

فصل اول : كليات

ماده 1  -  نام انجمن : (( انجمن ارگانيك ايران )) است كه از اين پس در اساسنامه اختصارا" (( انجمن )) ناميده مي شود . انجمن داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و به صورت صنفي و غيرانتفاعي فعاليت نموده و نوع آن انجمن تخصصي، آموزشي، ترويجي،‌ تحقيقاتي و فني است .

 

                ماده 2 - ‌ تابعيت انجمن ايراني است .

                ماده 3 -  اقامتگاه  قانوني انجمن در تهران- خيابان طالقاني- شماره 254- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشد  .

تبصره :  در صورت تغيير اقامتگاه قانوني انجمن ، مراتب در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار منتخب آگهي و كتبا" به اطلاع اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران خواهد رسيد .

ماده 4 -  حوزه فعاليت :

حوزه فعاليت انجمن ، سراسر ايران است . انجمن مي تواند پس از تصويب هيات مديره و تأييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، ‌در مراكز استان ها شعبه و در شهرها عند اللزوم نمايندگي داير نمايد .

                تبصره :

1 – در صورت لزوم ، انجمن با تصويب مجمع عمومي نسبت به داير نمودن نمايندگي در خارج از كشور اقدام مي نمايد .

 

2 – شرايط تشكيل شعب و نمايندگي مي بايست مطابق با آيين نامه هاي اجرايي ذيربط اتاق  بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد

 

ماده 5 :- مدت فعاليت :

                مدت فعاليت انجمن نامحدود است .

 

فصل دوم : اهداف

                ماده 6 -  هدف هاي انجمن عبارتند از :

                6-1- شناسايي مناطق توليد محصولات ارگانيك .

                6-2- شناسايي توليدكنندگان و دست اندركاران محصولات ارگانيك بر  اساس تقاضاي بازار و  اولويت بندي آنها

6-3- بررسي مسائل و مشكلات و تدوين و ارائه راهكارهاي لازم به منظور توليد محصولات ارگانيك از مراحل قبل از كشت ، كاشت ، داشت ، برداشت ،‌ فرآوري ،‌ بسته بندي ، بازرگاني و بازاريابي و صنايع محصولات ارگانيک

                6-4- ايجاد بانك اطلاعات و سايت هاي مورد نياز در زمينه توليد ، فرآوري ، بازاريابي محصولات ارگانيك .

6-5- ايجاد كميته هاي  تخصصي ويژه در زمينه هاي كشاورزي ،‌صنايع ، بازرگاني ، حقوقي ، مديريتي و اطلاع رساني و توليدكنندگان محصولات بيولوژيك.

                6-6- ايجاد ارتباط و همكاري با سازمان ها ،  شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال خارجي در زمينه محصولات ارگانيك .

6-7- قبول و انجام فعاليت ها و وظايف تحقيقاتي و اجرايي در زمينه محصولات ارگانيك كه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط به انجمن واگذار و يا پيشنهاد مي شود .

6-8- ايجاد ارتباط با بانك ها و سازمان هاي اعتباري كشور و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين كشور و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت رشد و توسعه فعاليت هاي اعضاء .

6-9- بازاريابي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قيمت ، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين ره يافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني رشد و توسعه توليد و صادرات .

6-10- مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با توليد، صادرات  و واردات كالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران .

                6-11- فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در انجمن.

                6-12- ارتقاء اعتبار و منزلت اعضاء انجمن از طريق سازماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو .

                6-13- انجام هرگونه فعاليت هاي علمي ، تحقيقاتي و بازرگاني در داخل و خارج كشور در چارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف انجمن

                6-14- تلاش براي افزايش توليد و توسعه صادرات كالاها يا خدمات موضوع فعاليت انجمن و واردات مورد نياز صنايع مربوطه .

                6-15- كمك به تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده براي توليد ، فرآوري، صادرات و واردات كالاها يا خدمات موضوع فعاليت انجمن .

                6-16- حمايت از منافع مشترك اعضاء .

                6-17- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء .

                6-18- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد كه زمينه افزايش صادرات كالا يا خدمات را فراهم مي كند .

                6-19- جلوگيري از رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط كميته انظباطي با همکاري  اتاق  ايران  

6-20- تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني كالاها يا خدمات صادراتي كشور و ايجاد فرصتهاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها .

6-21- مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز توليد ، فرآوري و بسته بندي و صادرات كالاها و خدمات موضوع فعاليت انجمن و كنترل آن از طريق تاسيس شركت هاي بازرسي و نظارت .

                6-22- كوشش در جهت رفع اختلاف في مابين اعضاء و عنداللزوم از طريق حكميت مركز داوري اتاق ايران.

                6-23- معرفي اعضاء فعال و خوشنام به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز .

6-24- تهيه گزارشات سالانه از عملكرد انجمن و ارزيابي آن ، طرح مسائل و مشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات و ارائه گزارشات مزبور به مجامع ، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

6-25- ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشكلات توليد ، فرآوري ، صادرات و واردات گروه كالايي و يا خدماتي موضوع فعاليت انجمن مربوطه به نهاد ها ، سازمان ها و وزارت خانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع .

6-26- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي ، صنعتي و تجاري مورد نياز اعضاء و برگزاري همايشهاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه و انتشار كتب ،انتشار نشريات اعم از خبرنامه،هفته نامه ماهنامه، فصلنامه و سالنامه و مقالات علمي و تخصصي .

                6-27- برگزاري و حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي .

6-28- كوشش براي جذب سرمايه ،  انتقال فن آوري ، توسعه مديريت و دانش فني و استفاده از نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاي زمينه هاي موضوع فعاليت انجمن .

6-29- الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات توليدي و تجاري كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق بازرگاني ايران .

6-30-راه اندازي و ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي تعيين باقي مانده هاي سموم مضر(محصولات ارگانيک و صدور گواهي)

6-31- انجمن در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارگانیک می تواند متخلفین را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی نماید.

6-32-ايجاد لوگوي ملي و معرفي بين المللي براي شناسايي محصولات ارگانيک در داخل و خارج کشور

6-33-تشويق و ترغيب صنايع مرتبط با ارگانيک و جذب آن ها در انجمن

6-34-برنامه ريزي جهت ايجاد آموزشگاه در زمينه کشاورزي ارگانيک

 

 

فصل سوم : عضويت و شرايط آن

ماده 7 – كليه توليدكنندگان ، صادركنندگان ،وارد کنندگان و دست اندركاران در زمينه محصولات ارگانيک با داشتن شرايط زير ، مي توانند به عضويت انجمن در آيند .

                                تبصره :

1 – اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مقيم خارج از كشور مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

2–  اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان

      مقيم آن كشور مي توانند با رعايت مقررات مربوط به عضويت انجمن در آيند .

 

                ماده 8 – انواع عضويت عبارت است از :

                الف – اصلي : شامل افراد حقيقي و حقوقي است كه مستقيما" مشغول فعاليت در امور مربوط به انجمن مي باشند (اساتيد و دانشجويان رشته کشاورزي پس از تاييد صلاحيت توسط هيئت مديره به عنوان عضو اصلي پذيرفته خواهند شد).

ب – وابسته : شامل افراد حقيقي و حقوقي است كه به صورت غير مستقيم در خدمت فعاليت هاي اصلي انجمن ميباشند .

ج – افتخاري : شامل آندسته از افراد حقيقي و حقوقي كه داراي سوابق درخشان علمي ، تحقيقاتي ،‌ توليدي و يا خدمات شايان در راستاي اهداف انجمن داشته باشند ،‌با تصويب هيئت مديره به عضويت افتخاري انجمن درمي آيند .

د – موقت : شامل آن دسته از افراد حقيقي كه بنا بر انگيزه و علاقه شخصي درخواست عضويت دارند .

                                تبصره : حضور اعضاي موقت در جلسات انجمن بدون حق راي خواهد بود .

 

                ماده 9 – عضويت اشخاص حقوقي منوط به مراعات ماده 21 قانون تجارت و شرايط مذکور در ماده 10خواهد بود .

 

                ماده 10 – شرايط پذيرش :

                الف – تابعيت ايراني .( به استثناي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول تبصره هاي 1 و 2 ذيل ماده هفت )

                ب  - متدين به يكي از اديان رسمي كشور .

                ج – داشتن كارت عضويت معتبر بازرگاني و يا كارت اتاق بازرگاني

                د – دارا بودن سابقه فعاليت توليدي و بازرگاني در زمينه موضوع انجمن با تاييد دو نفر از اعضاي انجمن .

 

ماده 11 – كليه اعضاي انجمن موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين نامه هاي مصوب هيئت مديره و متعهد به همكاري جهت دستيابي به اهداف انجمن مي باشند .

 

 

فصل چهارم : اركان

                ماده 12 – اركان انجمن عبارتند از :

-          مجامع عمومي

-          هيئت مديره

-          بازرسين

 

ماده 13 – مجامع عمومي :

مجامع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضا يا نمايندگان رسمي آنان مي باشد .

13-1- تشكيل مجامع عمومي با يك بار درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه مجامع عمومي و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاري مجمع صورت مي پذيرد . ضمنا" دعوت نامه جداگانه اي با امضاء رئيس و يا نواب وي براي اعضاء ارسال مي گردد.

13-2- اشخاص حقوقي عضو انجمن براي شركت در جلسات مجامع عمومي يكنفر را كتبا" به عنوان نماينده تام الاختيار شركت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور با مهر شركت معرفي مي نمايد .

13-3- جلسه مجامع عمومي عادي با شركت اكثريت مطلق اعضاء ( نصف بعلاوه يك ) رسميت پيدا مي كند و مصوبات آن با اكثريت مطلق آراء حاضرين ( نصف بعلاوه يك ) معتبر مي باشد .

تبصره : در صورتيكه اولين جلسه مجامع عمومي به حد نصاب نرسد ، جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضاء به  رسميت خواهد رسيد و تصميمات با نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر معتبر خواهد بود .

13-4- اخذ راي در مجامع عمومي انجمن به صورت كتبي و مخفي مي باشد .

13-5- با رسميت يافتن مجامع در ابتدا از ميان حاضرين مسن ترين فرد جلسه به عنوان رئيس سني اداره جلسه را به عهده مي گيرد و بلافاصله جهت انتخاب يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر براي مجمع ، اخذ راي به عمل خواهد آمد . سپس هيئت رئيسه انتخابي اداره جلسه مجمع را به عهده مي گيرد .

13-6- منشي در ابتدا اسامي حاضرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هيئت رئيسه مي رساند .

                 همچنين منشي موظف به ثبت و ضبط مذاكرات و تصميمات مجمع مي باشد .

13-7- مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه انجمن براي كليه اعضاء انجمن لازم الاتباع مي باشد .

13-8- حضور نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در كليه جلسات مجامع عمومي انجمن ( عادي و فوق العاده ) به عنوان ناظر ضروري است و بدون حق راي اظهار نظر خواهد نمود .

13-9- انجمن موظف است رونوشتي از كليه مصوبات مجامع عمومي انجمن ( عادي و فوق العاده ) براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال نمايد .

 

ماده 14- مجامع عمومي بر دو نوعند :

-          مجمع عمومي عادي

-          مجمع عمومي فوق العاده

ماده 15 – مجمع عمومي عادي انجمن يك نوبت در سال ( ترجيحا" در سه ماهه اول سال هجري شمسي ) طبق ماده 14 تشكيل مي گردد . تشكيل مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده به هر تعداد كه لازم باشد بلا مانع است .

ماده 16 – وظايف مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به شرح زير است :

16-1- استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال گذشته انجمن .

16-2- استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب آن .

16-3- تصويب پيشنهاد هيئت مديره انجمن در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء .

16-4- استماع گزارش بازرس .

16-5- تصويب ترازنامه و گزارش مالي سالانه هيئت مديره .

16-6- تعيين خط مشي انجمن و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيئت مديره براي سال آينده .

16-7- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل اعضاء هيئت مديره و بازرس كه مدت ماموريت آنها خاتمه يافته و يا مستعفي و يا فوت نموده اند .

16-8- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار .

 

ماده 17- هيئت مديره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هيئت مديره اقدام به برگزاري مجامع عمومي عادي براساس ماده 13 بنمايد . در هر صورت تا زمان تشكيل هيئت مديره جديد ، هيات مديره قبلي داراي مسئوليت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هيئت مديره انجمن ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ميتواند نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد .

 

ماده 18 – مجمع عمومي به طور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا درخواست نصف بعلاوه يك اعضاء انجمن با رعايت ماده 13 اساسنامه تشكيل مي گردد .

ماده 19 – مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء انجمن و يا نمايندگان قانوني آنان رسميت پيدا ميكند و تصميمات مجمع با سه چهارم آراء حاضر در جلسه تصويب مي شود .

ماده 20 – با تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده توسط بازرس ، مراتب به هيئت مديره اعلام و هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول درخواست بازرس ،‌ از اعضاء انجمن براساس ماده 13 براي تشكيل مجمع عمومي دعوت به عمل آورد و در صورت استنكاف ، بازرس مي تواند راسا" با رعايت ماده 13 اقدام نمايد

ماده 21 – با درخواست كتبي حداقل نصف بعلاوه يك اعضاي انجمن مبني بر تشكيل مجمع عادي به طور فوق العاده و يا مجمع فوق العاده ، هيئت مديره انجمن مي بايد حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي ، اعضاء را جهت تشكيل مجمع طبق ماده 13 دعوت نمايد . در صورت استنكاف هيئت مديره ، درخواست كنندگان ميتوانند دعوت مجمع عمومي فوق العاده را از بازرسين بخواهند و بازرسين مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13 از اعضاء دعوت نمايد و چنانچه بازرسين نيز امتناع نمايند ، درخواست كنندگان مستقيما" نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي با رعايت كليه تشريفات مندرج در  اساسنامه اقدام مي نمايند .

ماده 22 – در صورت عدم رسميت يافتن هر يك از جلسات مجمع عمومي به علت حد نصاب ، حداكثر ظرف 20 روز جلسه بعدي با رعايت ماده 13 از نظر درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء  اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسميت خواهد داشت .

ماده 23 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از :

                الف – تغيير و اصلاح اساسنامه انجمن

                ب – عزل انفرادي يا جمعي هيئت مديره و يا بازرسان .

                ج – انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هيئت تسويه .

 

ماده 24 – هيئت مديره :

24-1- انجمن بوسيله هيئت مديره اي مركب از سيزده نفر عضو و پنج نفر عضو علي البدل از اعضاء كه به وسيله مجمع عمومي عادي و يا عادي به صورت فوق العاده از بين اعضاء و يا نمايندگان قانوني آنان به مدت پنج سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد .

24-2- بعد از اختتام دوره مأموريت هيئت مديره تا انتخاب هيئت مديره جديد ،‌كليه مسئوليت ها هم چنان به عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود .

24-3- انتخاب هريك از اعضاي هيئت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بلامانع است .

تبصره :

1 - به منظور فراهم نمودن زمينه مشاركت و همكاري هر چه بيشتر علاوه بر اعضاي هيئت مديره،  نفراتي از وزارت خانه ها و سازمان ها که درمجامع انتخاب و يا به دعوت هيئت مديره و با حق راي حضور خواهند داشت و ترکيب کلي هيئت مديره به شرح زير خواهد بود :

                                1 – از بازرگانان 3 نفر

                                2 – از توليدكنندگان 3 نفر

                                3 – از توليدكنندگان نهاده هاي بيولوژيک 3 نفر

                                4 – از خبرگان ، شرکت هاي بازرسي و صاحبنظران 4 نفر

                                5 –معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي  

                                6 – وزير صنعت معدن و تجارت

                          7–رئيس سازمان توسعه تجارت ايران

                                8 – رئيس سازمان حفظ نباتات كشور

                                        9-رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

                                       10-رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران

                                       11-رئيس سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي

                                        12-رئيس قطب علمي ارگانيک

                                       13-نماينده سازمان حفظ محيط زيست

                                      14-نماينده وزارت بهداشت

2- اعضاي هيئت مديره شعب 7 نفر مي باشند: بازرگانان(2نفر)-توليد کنندگان(2 نفر)-توليدکنندگان نهاده هاي بيولوژيک(2 نفر)-خبرگان و کارشناسان(1نفر)
و از سازمان هاي بازرگاني،جهاد کشاورزي،استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،حفظ نباتات،بهداشت و محيط زيست استان مي توانند هرکدام يک نفر را باحق راي در هيئت مديره مشارکت نمايند.

ماده 25 – شرايط عضويت در هيئت مديره :

                الف – دارا بودن تابعيت ايراني

                ب  - داشتن حسن شهرت

                ج -  متدين به يكي از اديان رسمي كشور

                د – ارائه معرفي نامه كتبي ( براي اشخاص حقوقي )

 

ماده 26 – داوطلب عضويت در هيئت مديره موظف است  15 روز قبل  از تشكيل مجمع درخواست كتبي خود را همراه با مدارك مورد نياز به دبيرخانه انجمن تسليم نمايد .

تبصره : بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيئت مديره قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي توسط هيئت موسس و پس از آن به وسيله هيئت مديره هاي منتخب صورت مي گيرد  هيئت مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دريافت درخواست به اطلاع او برساند و در صورت تسليم اعتراض توسط فرد ياد شده تا مدت يك هفته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، بررسي لازم صورت مي پذيرد و نظر اتاق ايران لازم الاجرا مي باشد .

 

ماده 27 – در صورت استعفاء از عضويت اخراج و يا انحلال شركت عضوي كه نماينده آن در اركان انجمن داراي سمتي است ،‌ماموريت آن نماينده نيز به تبع شركت متبوع وي منتفي و زايل خواهد شد .

ماده 28 – چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در اركان انجمن به هر دليلي از عضويت در شركت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شركت به خودي خود از سمتي كه در انجمن دارد معزول و هيچگونه سمتي در انجمن نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز ، برابر مقررات ،‌ انتخابات به عمل خواهد آمد .

ماده 29 – زايل شدن موردي از بندهاي ماده 25 براي هر يك از اعضاي هيئت مديره در طول دوره ماموريت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد .

ماده 30 – در صورت استعفا و يا فوت و يا عزل نصف به اضافه يك اعضاي هيئت مديره انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد .

ماده 31 – هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات آنها تشكيل ميشود از بين خود يكنفر را به سمت رئيس انجمن ، دو نفر را به سمت نايب اول و دوم  ، يكنفر را به سمت خزانه دار و يك نفر را به سمت منشي انجمن انتخاب خواهند نمود .

ماده 32 – مدت تصدي هر يك از سمت هاي اعضاي هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود . متصديان هريك از سمت ها توسط هيئت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخابات مي باشند .

ماده 33 – جلسات  هيئت مديره حداقل هر پانزده روز يکبار در مقاطعي كه مشخص مي نمايد و يا در مواقع ضروري به دعوت كتبي رئيس يا جانشينان وي تشكيل جلسه خواهد داد. جلسات هيئت مديره در مركز اصلي انجمن و يا در محل ديگري كه در دعوت نامه معين شده تشكيل خواهد شد.

ماده 34 – در صورت استعفاء ، فوت يا عزل هر يك از اعضاء هيئت مديره ، عضو علي البدلي كه در انتخابات راي بيشتري داشته باشد، براي باقيمانده دوره هيئت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتيكه اعضا علي البدل داراي آرا مساوي باشند انتخاب در هيئت مديره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد .

تبصره :

1 – غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيئت مديره خواهد بود

2 – تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت ، حداقل با دو سوم اعضاء هيئت مديره مي­باشد .

ماده 35 – جلسات هيئت مديره حداقل با حضور شش نفر از اعضاي حقيقي  رسميت پيدا مي­كند .

                تبصره : در صورت مساوي بودن آراء در هيئت مديره ، راي طرف رئيس نافذ خواهد بود .

ماده 36 – اداره جلسات هيئت مديره با رئيس انجمن و در صورت غيبت او با جانشينان رئيس است . در صورت غيبت رئيس و جانشينان او ، ساير اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد .

 تبصره : حضور در جلسات هيئت مديره با دعوت كتبي رئيس  و يا جانشينان وي خواهد بود .

ماده 37 – مصوبات هيئت مديره با راي اكثريت نصف بعلاوه يك حاضرين در جلسه (غير از مفاد تبصره 2ماده 34) معتبر خواهد بود .

ماده 38 – صورت مذاكرات و تصميمات هيئت مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد .

ماده 39 – شركت اعضاي علي البدل و بازرسين در جلسات هيئت مديره بلامانع است ولي حق راي نخواهند      داشت .

ماده 40 – هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج ، يكنفر شخص حقيقي را به صورت موظف به سمت مسئول هماهنگي و ارتباطات انتخاب نمايد .

                تبصره :

1 – هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس انجمن تفويض نمايد.

2 – در صورتي كه دبير عضو هيئت مديره باشد دوره دبيري او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد  بود .

3 – در صورتي كه مسئول هماهنگي و ارتباطات عضو هيئت مديره نباشد ، حق شركت در جلسات هيئت مديره را بدون حق راي دارد .

 

ماده 41 – براي انجام امور اداري انجمن اعم از ثبت مكاتبات و مخابرات و تحرير و تكثير آن ، طبقه بندي و  ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق انجمن ، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و حفاظت آن جمع آوري قوانين و آئين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط با فعاليت انجمن ، تشكيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آنها ، انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيئت مديره و بازرسين انجمن ، اخذ معرفي نامه هاي نمايندگان شركت هاي عضو براي ورود به مجامع ، فراهم آوردن امكانات لازم براي تشكيل مجامع عمومي ،‌ تنظيم پرسشنامه هاي لازم براي استخدام كاركنان مورد نياز ، كنترل كيفيت عملكرد و حضور و غياب كاركنان ، نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه انجمن و تعمير و سرويس به موقع آن ، تهيه گزارشات اداري در مورد كارهاي در دست اجرا و مسائل داخل انجمن ، اجراي مصوبات در انجمن و هر اقدامي كه عرفا" براي اداره امور انجمن ضروري باشد ، دبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير يا مسئول هماهنگي وارتباطات و زير نظر هيئت مديره تاسيس مي گردد .

 

 

ماده 42 -  وظايف و اختيارات و حدود مسئوليت هيئت مديره :

هيئت مديره نماينده قانوني انجمن است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور انجمن برخوردار  است وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير مي باشد :

42-1- افتتاح حساب جاري به نام انجمن در بانك هاي مجاز و واريز كليه وجوهات انجمن و پرداخت هزينه ها از اين حساب و در صورت لزوم تحصيل وام .

42-2- انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي .

42-3- عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فرو ش و اجاره و تملك اموال منقول و غير منقول به نام و حساب انجمن بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب و جلب منفعت .

42-4- اداره امور مالي انجمن كه سرپرستي آن با خزانه دار است .

42-5- دريافت مطالبات انجمن و پرداخت ديون آن .

42-6- استخدام و عزل و نصب مسئول ارتباطات هماهنگي و كاركنان انجمن و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداخت ها ، ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام مطابق قوانين موضوعه كشور .

42-7- اقامه استرداد هرگونه دعوي حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاكم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجديد نظر در دادگاه هاي استان و ديوان عالي كشور ، مصالحه ،‌ تعيين وكيل ، سازش ، استفاده از حقوق و تكاليف مربوط به داوري .

42-8- اقدام به هر نوع امر از اموريكه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه اجراي آن از سوي مقامات دولتي جمهوري اسلامي ايران به انجمن واگذار مي گردد .

42-9- انجام اموري كه طبق موازين قانوني براي اداره انجمن و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .

42-10- تعيين و اعزام نماينده به كميته هاي همكاري هاي اقتصادي ، بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در آئين نامه هاي مربوطه .

42-11- تهيه ،‌تدوين و تصويب مقررات و آئين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور انجمن در چارچوب اساسنامه و اختيارات تفويضي .

42-12- راهنمايي اعضاء در امور اجرايي ،‌مديريتي ، مالي و مالياتي ، بيمه ، مسائل قراردادي و حقوقي در صورت رجوع به انجمن .

42-13- تدوين پيش نويس بودجه انجمن براي تصويب از طريق مجامع مربوطه .

42-14- تهيه صورت دارايي و ديون انجمن پس از انقضاي سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملكردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي .

42-15- هيئت مديره مي تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را  از عضويت در انجمن اخراج نمايد  

42-16- برگزاري نمايشگاه ها و همايشهاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران براي ارتقاء سطح كيفي دانش اعضاء .  

                42-17- تهيه گزارش سه ماهه از عملكرد سالانه انجمن و ارسال آن به اتاق بازرگاني ايران .

ماده 43 – خزانه دار :

خزانه دار مسئول اداره امور مالي انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي انجمن را تنظيم ، وصولي ها و پرداخت ها را كنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرسين مبني بر بررسي دفاترو اسناد مالي انجمن ، با اطلاع رئيس انجمن در محل دبيرخانه ، اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 44 – كليه اسناد و مدارك مالي و تعهد آور با امضاء مشترك رئيس انجمن يا نواب و خزانه دار  همراه با مهر انجمن معتبر خواهد  بود . در ضمن اوراق عادي و مكاتبات اداري معمولي با امضاء رئيس انجمن يا نواب و يا دبير و با مهر انجمن معتبر خواهد بود .

ماده 45 – بازرسين :

54-1- شرايط انتخاب بازرسين مطابق با ماده 25 اساسنامه است .

45-2- يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

45-3- در صورت فوت ، استعفاء و يا سلب شرايط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلي ، وظايف او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد .

ماده 46 – وظايف بازرسين :

46-1- نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومي و قوانين جاري كشور از وظايف بازرس مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيئت مديره اطلاع و رفع آن را درخواست مي نمايد .

46-2- بازرسين ، ترازنامه تهيه شده توسط هيئت مديره را براي تسليم به مجامع عمومي سالانه و همچنين در صورت لزوم كليه اسناد و اوراق مالي انجمن را مورد بررسي قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مكتوب در اختيار مجامع عمومي بگذارند .

46-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهيه و ارائه خواهد نمود .

                46-4- بازرس موظف است در كليه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي و فوق العاده نظارت نمايد.

                 46-5- بازرس موظف است يك نسخه از گزارشات خود را به دبيرخانه انجمن تحويل دهد .

ماده 47 – كميته ها و مشاوران :

انجمن به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي مطلوب وظايف خود مي تواند كميته ها و مشاوراني متشكل از نمايندگان شركتهاي عضو و اعضاء و اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي  انجمن تشكيل دهد . نوع فعاليت هر كميته و تعداد اعضاء آن و نحوه انتخاب و وظايف كميته ها بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط هيئت مديره تهيه و تصويب مي گردد .

 

          فصل پنج – منابع مالي :

ماده 48 – اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب عضويت در انجمن موظف به پرداخت مبلغ وروديه به حساب جاري انجمن و تسليم قبض آن به دبيرخانه مي باشند .

ماده 49 –  هر عضو علاوه بر وروديه ،‌ موظف است ساليانه مبلغ حق عضويت خود را به حساب جاري انجمن واريز و قبض رسيد آن را تحويل دبيرخانه نمايد .

ماده 50 – انجمن مي تواند از هدايا ،‌ عطايا ، وقف ، قبول وصيت و كمك هاي نقدي و غير نقدي اعضاء يا اشخاص ثالث ، سازمان ها و نهادهاي عمومي و دولتي برخوردار گرديده و چنانچه ضرورت اقتضاء نمايد با تصويب هيئت مديره حق تحصيل اعتبار و اخذ وام از بانك ها و موسسات اعتباري يا شركت ها و اشخاص عضو را دارد .

 

فصل ششم – انحلال و تصفيه :

                ماده 51 – انجمن به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا بر طبق راي نهايي و قطعي محاكم قضايي منحل مي شود .

ماده 52 – چنانچه انحلال انجمن از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد ، مجمع هيئت تصفيه اي را متشكل از سه نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي انتخاب مي نمايد. انتخاب اعضاء هيئت مديره انجمن قبل از انحلال در مقام اعضاء هيئت تصفيه بلامانع است . چنانچه انحلال از سوي محاكم قضايي اعلام شود محكمه هيئت تصفيه را  تعيين خواهد نمود .

ماده 53 – پس از اعلام انحلال انجمن و تعيين اعضاي هيئت تصفيه ، ‌مديران سابق انجمن مكلف مي باشند تمامي اوراق ، اسناد ، دفاتر ، اموال و اثاثيه انجمن را با تنظيم صورتجلسه تحويل نمايند .

ماده 54 – هيئت تصفيه با نظارت نماينده اتاق بازرگاني ايران ، وضعيت بدهي ها و دارايي ها را روشن و پس از تسويه ، كليه اموال منقول و غير منقول باقيمانده در اختيار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار خواهد گرفت .

ماده 55 – وظايف و تكاليف و اختيارات هيئت تصفيه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و ديون انجمن و به طور كلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود .

 

فصل هفتم – موارد متفرقه :

                ماده 56 – حكميت :

انجمن مي تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذيرش امر حكميت ( داوري ) نمايد . در اين صورت  هيئت مديره از بين خود و ساير نمايندگان شركت هاي عضو و يا اشخاص حقيقي عضو ، فرد يا افراد واجد شرايط را تعيين و پس از جلب موافقت ، آنها را مامور رسيدگي و اعلام نظر نمايد .

ماده 57 – در صورتي كه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد ، اين امر مي تواند توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت پذيرد .

ماده 58 – كليه انجمن ها و تشكل هاي موجود موظف مي باشند از زمان ابلاغ اين اساسنامه حداكثر به مدت يكسال وضعيت خود را تطبيق دهند .

ماده 59 – اين اساسنامه در يك مقدمه و 7 فصل و 59 ماده و 18 تبصره تهيه و به تصويب هيئت موسس انجمن ، متشكل از امضاء كنندگان ذيل رسيده است .

 

مطالب مرتبط :

کلیه حقوق این سایت به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد تعلق دارد.

طراحی و پیاده سازی : مهدی پدرام